Základná škola s materskou školou Boleráz 456

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Daniela Miškovičová Fyzika v experimentoch pre ZŠ 15 74
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Prevencia a riešenie agresivity a šikanovania v základných školách 7
E-learning vo výchovnovzdelávacom procece v základných a stredných školách 14
Andrea Danišovičová Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15 91
Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Prevencia a riešenie agresivity a šikanovania v základných školách 7
Mgr. Beáta Dudášová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 65
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na ZŠ 15
Profesijná orientácia žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Prevencia a riešenie agresivity a šikanovania v základných školách 7
Mgr. Monika Holická Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 164
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Prevencia a riešenie agresivity a šikanovania v základných školách 7
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
E-learning vo výchovnovzdelávacom procece v základných a stredných školách 14
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Mgr. Marta Hureková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 42
Prevencia a riešenie agresivity a šikanovania v základných školách 7
Mária Kozinková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 31
Prevencia a riešenie agresivity a šikanovania v základných školách 7
Mgr. Zuzana Krippelová E-learning vo výchovnovzdelávacom procece v základných a stredných školách 14 83
Prevencia a riešenie agresivity a šikanovania v základných školách 7
PowerPoint v edukačnom procese 15
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Aplikácia environmentálnej etiky vo vyučovaní geografie 14
Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania 15
Tvorba úloh z matematiky 10
Mgr. Jarmila Mesíčková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Zuzana Sklenárová Prevencia a riešenie agresivity a šikanovania v základných školách 7 7
Mgr. Zuzana Slováková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Michal Šarvaic Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 88
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
PowerPoint v edukačnom procese 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prevencia a riešenie agresivity a šikanovania v základných školách 7
Mgr. Katarína Vokounová Príprava kvalifikovaných učiteľov1 . stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 130
Mgr. Kartarína Zielosková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybová a športové aktivity 25 65
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Prevencia a riešenie agresivity a šikanovania v základných školách 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.01.2019