Základná škola s materskou školou Boleráz 456

Prihlásenie

O škole

1946- bola zriadená Štátna obvodná meštianska škola v Boleráze. Slávnostné otvorenie školy sa uskutočnilo 9. februára 1947 . Funkciou riaditeľa bol poverený Alexander Lubušky. Spolu s ním prišla i jeho manželka Margita , treťou učiteľkou bola Mária Rovná. V nasledujúcom šk. roku  sa zbor rozrástol o učiteľa Rudolfa Hostina. Máriu Brodňanovú, Margitu Čepelákovú, Annu Mikulkovú a Annu Krajčovičovú.Od 1. septembra 1951 sa národná a stredná škola zlúčili a vznikla Jednotná škola v Boleráze. V roku 1953 sa premenovala  na Osemročnú školu v Boleráze.

 

1952 - riadoteľom školy sa stal od 1. apríla 1952 Jozef Kátrik. Na škole v tomto období pôsobili títo učitelia: Štefan Magdylan , Mária Benkovská, Mária Kátriková, Františka Krajčovičová, Mária Dobošová, Mária Polakovičová, Anna Hostinová, Michal Kumančík, Albert Moravčík, Štefan Benkovský, Janka Rožňáková, Jan Ryška, Mária Rovná a Mária Moravčíková

1956- 1. apríla 1956 sa stal riaditeľom Imrich Červenka. Na škole pôsobili: Michal Kumančík, Jarmila Weisserová. Ladislav Weisser, Mária Dobošová, Alexander Sadloň, Eleonóra Kranerová, Mária Horníková, Anna Suchánová, Rozália Bubničová, Oľga Gavalčínová, Milota Kyseľová, Viliam Fukna, František Tóth, Vasiľ Motyka, Zuzana Tomková, Ľudovít Hadri, Anna Motyková

1967- 1. septembra sa stal riaditeľom školy Xaver Zradula. Noví pedagogickí pracovníci: Mária Rauschová, Mária Zbořilová, Cecília Bublávková, Mária Lacenová a Štefánia Valaštiaková. Odišli manželia Motykovci,. V šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov pôsobili na tunajšej škole: Viera Červenková, Veronika Dovičičová, Alžbeta Hánová, Ctibor Praštík, Viera Štefaničková, Magdaléna Iringová, Mária Remenárová, Peter Timko, Eva Bučková, Božena Orešanská, Mária Petrášová, Eva Charfreitagová, Eva Molnárová, Hana Bakurová, Cecília Bublávková, František Tóth, Alexander Sadloň, Ľudovít Hadri.

1973 - sa stal riaditeľom školy Ivan Bohuslav. Pedagógovia, ktorí tu pôsobili: Alžbeta Chudá, Helena Mužíková, Rozália Horáčková, Jozef Dusík, Elena Molnárová, Eva Molnárová, Anna Filípková, Mária Moravčíková, Katarína Valachovičová, Helena Ďurišová, Anna Nemečková, Eva Hladká, Oľga Skukálková, Helena Marková, Jana Lukačovičová, Mária Fialová, Veronika Dovičičová, Mária Megová, Silvia Kovérová, Anna Hagarová, Drahomíra Ostatníková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1977 -sa stala riaditeľkou školy Alžbeta Chudá, zastupkyňou Marta Hureková. Noví pedagógovia: Mária Horváthová, Slavomír Uhrík. V polovici osemdesiatych rokov sa realizovala generálna oprava budov. Škola dostala novú strčechu. Pedagógovia: Dagmar Mórová, Gabriela Stegmanová, Mária Bokorová, Ján Brzáč, Oleg Rozenberg Mária Velikaničová,Márgita Nevrlová, Mária Turčanová, Alena Mackovčínová, Jozef Lukáč, Drahomíra Ostatníková

 1990-  staré vedenie vystriedal vo funkcii riaditeľa školy Štefan Polák, zástupkyňou sa stala Rozália Horáčková. Pedagogický zbor: Eva Bučková, Alžbeta Smetáková, Alžbeta Hánová, Eva Hladká, Marta Hureková, Gabriela Ješková, Silvia Kovérová, Helena Lempeľová, Daniela Miškovičová, Helena Mužíková, Alena Nováková, Drahomíra Ostatníková, Lýdia Pajerchinová, Zlatica Vanáková, Alena Mackovčínová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1996- sa stala riaditeľkou školy Helena Mužíková a zástupkyňou Rozália Horáčková. Pedagógovia: Alžbeta Hánová, Helena Lempeľová, Zlatica Vanáková, Eva Bučková, Jarmila Mesíčková, Alena Mackovčínová, Eva Hladká, Mária Horváthová, Eulália Lehotová, Drahomíra Ostatníková, Silvia Kovérová, Daniela Miškovičová, Marta Hureková, Dušan Jurák, Elena Hačová, Mária Kozinková. Nepedagogickí zammestnaci: upratovačka Eva Rábarová, školník Rudolf Habo.

1. 1. 2002 prešla škola na právnu subjektivitu.

1. 7. 2002 bola škola delimitovaná pod Obec Boleráz.

1. 1. 2003 sa škola zlúčila s materskou školou pod názvom Základná škola s materskou školou Boleráz 456. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.09.2006  - bola menovaná do funkcie  riaditeľky školy Mgr. Rozália Horáčková, zástupkyňou riaditeľky školy sastala Mgr. Drahomíra Ostatníková

  Pedagogickí zbor: Mgr.: Jarmila Mesíčková, Zuzana Slováková, Katarína Zielosková, Katarína Vokounová,  Michal Šarvaic, Beáta Dudášová, Marta Hureková, Alena Mackovčínová, Mári Horváthová, Ing. Eulália Lehotová vychovávateľka ŠKD Mária Kozinková, dekan Dušan Jurák, 

 Nepedagogickí zamestnanci -  Ivana Jurišová -  účtovníčka, Rudolf Habo / Emil Sládek - školník, Eva Rábarová - upratovačka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.09.2009  -  bola zriaďovateľom obce menovaná do funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ v Boleráze Mgr. Drahomíra  Ostatníková. Zástupkyňou riaditeľky školy pre ZŠ sa stala Mgr. Daniela MIškovičová a pre MŠ Emília  Krišicová.

 Pedagogickí zamestnanci: Mgr.: Jarmila Mesíčková, Zuzana Slováková, Katarína Vokounová, Katarína Zielosková, Michal Šarvaic, Beáta Dudášová, Alena Mackovčínová. Marta Hureková, Zuzana Krippelová, Monika Holická, Ing. Eulália  Lehotová, vychovávateľkyv ŠKD - Mária Kozinková, Andrea Danišovičová, dekan Dušan Jurák, ktorého vystriedal nový pán farár, Marián Vivodík

Nepedagogickí zamestnanci - Ivana Jurišová - účtovníčka, Emil Sládek / Peter Belica/ Jozef Krchňák -  školník, Viera Kernová, Denisa Krivošíková - upratovačky

V decembri 2009 bola prevedená rekonštrukcia dlažby v celej budóve školy, postupne boli všetky triedy vybavené novými lavicami a stoličkami, tabuľami, dataprojektormi a sčasti interaktívnymi tabuľami. Zrealizovala sa rekonštrukcia strechy a odkvapového systému, všetky triedy boli vybavené rozhlasom. Zakúpili sa nové počítače, notebooky, výukové softvéry, moderné učebné pomôcky.

Do 30.06.2011 sa vyučovalo v hlavnej budove školy, v jednej triede MŠ a v jednej triede starej školy pri kostole.

01.09.2011 -  bola otvorená nová jednoposchodová prístavba školy, ktorá bola vybudovaná z fondov Európskej únie.   V jej priestoroch sa nachádzajú šatne pre všetkých žiakov, štyri triedy pre 1.-4. ročník, dve triedy pre ŠKD - dve oddelenia, jazykvá učebňa, žiacka knižnica, riaditeľňa, kotolňa, sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov na hornej i dolnej chodbe, dve miestnosti pre upratovačku, dva kabinety, priestranné chodby. Škola má zriadenú  počítačovú učebňu, jazykovú učebňu, knižnicu. Internet pokrýva všetky triedy školy, triedy sú vybavené notebookmi, dataprojektormi a  takmer všetky interaktívnymi tabuľami. V modernizácii  priebežne pokračujeme. Cieľom je modernizácuía školy s maximálnym využívaním IKT a skvalitňovanie výučby cudzích jazykov. Škola je zapojená do viacerých projektov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školský rok 2016/2017 

Vedenie školy:

Mgr. Drahomíra Ostatníková  -  riaditeľka školy

Mgr. Daniela Miškovičová       -  zástupkyňa RŠ pre ZŠ

Emília Krišicová                        -  zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

Pedagogickí zamestnanci ZŠ:

Mgr. Jarmila Mesíčková, Mgr. Katarína Zielosková, Mgr. Katarína Vokounová, Mgr. Zuzana Slováková, Mgr. Zuzana Sklenárová, Mgr. Monika Holická, Mgr. Zuzana Krippelová, Ing. Eulália Lehotová, Mgr. Beáta Dudášová, Mgr. Marta Hureková, Mgr. Michal Šarvaic, Mgr. Dalia Izraelová, PhDr. Lucia Čavarová, Mgr. Mário Bosý

ŠKD -Andrea Danišovičová, Mária Kozinková - vyc

hovávateľky

Nepedagogickí zamestnanci:

Účtovníčka   -   Ivana Jurišová

Upratovačky -   Viera Kernová, Denisa Krivošíková

Školník          -   Jozef Vráblik

      Počet žiakov našej školy postupne narastá. Kým v roku 2010 sme mali 180 žiakov, na začiatku tohto šk. roka stúpol  ich počet na 224. Školu naďalej modernizujeme. Všetky učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, notebookmi, novým nábytkom. Vo výchovnovzdelávacom procese nám veľmi pomáhajú odborné učebne - počítačová, jazyková, kuchynka a učebňa techniky.Sme zapojení do viacerých projektov . Medzi posledné patrí projekt DUD a Moja prvá škola.  Žiaci môžu doma pracovať s programom Alf a s programom Bez kriedy, v rámci ktorého je aj program Stroj na jednotky. Zapájame sa do mnohých súťaží, olympiád, o čom sú informácie na inýcj stránkach a vo fotogalérii. Pozornosť venujeme aj pomoci iným, o čom okrem iného svedčí už tradičné organizovanie finančnej zbierky Deň narcisov, Biela pastelka, Hodina deťom, Modrý gombík - UNICEF / Projekt Škola priateľská k deťom /.  Zveľaďujeme aj vonkajšie životné prostredie školy, aby sme tak vytvorili čo najpriaznivejšie prostredie pre našich žiakov a zamestnancov. Úzko spolupracujeme s obcou a spoločenskými organizáciami.